Cepi wspiera przejście na zrównoważone produkty

Cepi, europejskie stowarzyszenie reprezentujące przemysł papierniczy, przygotowało i opublikowało zobowiązania, które mają pomóc w zbudowaniu w Europie gospodarki neutralnej dla środowiska. Jak Europa w świecie, tak europejski przemysł celulozowo-papierniczy jest liderem, jeśli chodzi o wdrażanie rozwiązań chroniących klimat.

Oświadczenie Cepi:

Europejski przemysł papierniczy w pełni popiera cele UE, aby do 2050 r. uczynić z Europy pierwszy kontynent neutralny dla klimatu i zbudować europejską gospodarkę o obiegu zamkniętym. Cel neutralności węglowej wymaga, aby europejski przemysł celulozowo-papierniczy stał się jeszcze bardziej zrównoważony, wydajny i innowacyjny. Wymaga to kontynuacji transformacji, przy jednoczesnym zachowaniu międzynarodowej konkurencyjności europejskiego przemysłu. Produkty na bazie włókien celulozowych stanowią alternatywę dla produktów opartych na paliwach kopalnych, ponieważ pochodzą ze źródeł odnawialnych, nadają się do recyklingu i przyczyniają się do zatrzymywania węgla, który drzewa wychwytują z atmosfery. Nadal wymaga to dużych inwestycji w zielone technologie w najbliższych latach mimo, że branża celulozowo-papiernicza już wyprzedza inne sektory unijnego przemysłu wytwórczego.

Zobowiązania, przyjęte przez całą branżę, obejmują różne produkty i materiały wytwarzane przez sektor. Cepi, jako organizacja reprezentująca branżę na poziomie UE, będzie wykorzystywać swój wpływ zarówno na użytkowników produktów z papieru i tektury, jak i producentów, również tych o zasięgu globalnym, aby zagwarantować, że przestrzeganie zobowiązań stanie się standardem i będzie miało realny wpływ na neutralność klimatyczną, efektywne gospodarowanie zasobami i obieg zamknięty.

Nowe zobowiązania opierają się na trzech głównych filarach:

  • osiągnięcie pełnej wydajności w zakresie obiegu zamkniętego dla produktów i opakowań papierowych i tekturowych,
  • przyspieszenie innowacji w celu zastąpienia materiałów kopalnych,
  • zapewnienie odpowiedzialnego pozyskiwania surowców do produkcji papieru i opakowań.

Na bazie wymienionych filarów podjęto szesnaście zobowiązań, z których cztery mają charakter policzalny:

  • do 2025 roku 80% kupowanego drewna, zrębków i produktów ubocznych tartaku będzie pochodzić z certyfikowanych lasów, prowadzonych w sposób zrównoważony,
  • przygotowanie oferty opakowań opartych na włóknach celulozowych, która umożliwi zastąpienie do 2025 roku co najmniej 25% obecnie stosowanych opakowań z tworzyw sztucznych,
  • osiągnięcie do 2030 roku recyklingu papieru na poziomie 76%, a opakowań z tektury i papieru na poziomie 90%.
  • opracowanie i wdrożenie wytycznych projektowych, tak aby do 2025 roku 100% opakowań z papieru i tektury nadawało się do recyklingu lub do ponownego wykorzystania.

Jori Ringman, dyrektor generalny Cepi powiedział: „Chcemy być częścią systemu i pokazać, że nasz sektor jest gotowy do dokonywania dużych i długoterminowych inwestycji w celu zapewnienia alternatywnych i innowacyjnych rozwiązań o niskim wpływie na środowisko, które będą odpowiedzią na zmiany zachodzące w konsumpcji powodowane przez Europejski Zielony Ład”.

Szczegółowy opis zobowiązań branży, jest do pobrania pod adresem https://www.cepi.org/wp-content/uploads/2021/12/Cepi_Sustainable-Product-Pledge_17122021.pdf

Nota prasowa CEPI – https://www.cepi.org/wp-content/uploads/2021/12/Cepi_Press-release_Sustainable-Product-Pledge_Final.pdf

Bookmark the permalink.