Europejska deklaracja w sprawie recyklingu papieru

Przedstawiciele europejskiego przemysłu papierniczego podczas spotkania w Brukseli zobowiązali się, że do 2030 r. poziom recyklingu wyniesie 76% całkowitego zużywanego papieru. Zobowiązanie to zostało podjęte podczas 8. edycji konkursu European Paper Recycling Awards, organizowanego przez Europejską Radę Recyklingu Papieru, w ramach którego dwa projekty, wyznaczające nowe kierunki rozwoju recyklingu papieru, otrzymały najwyższe wyróżnienie z okazji Dnia Opakowań Papierowych.

Nowy, ambitny poziom recyklingu wynoszący 76% (wyniki dzielenia ilości papieru odzyskanego dzięki recyklingowi przez całkowitą konsumpcję papieru i tektury) powinien zostać osiągnięty do 2030 roku. Będzie to najlepszy wynik odzysku papieru na poziomie globalnym, jak również w porównaniu do odzysku innych materiałów. Papier i tektura są najczęściej poddawanymi recyklingowi materiałami w Europie.

Zobowiązanie zostało opublikowane w nowej Europejskiej deklaracji w sprawie recyklingu papieru 2021-2030. Dokument określa sposoby, które zoptymalizują zarządzanie papierem na każdym etapie obiegu zamkniętego. Wiąże się to z szeregiem procesów, począwszy od produkcji papieru i tektury, poprzez ich przetwarzanie na produkty i druki, aż po zbiórkę, sortowanie i recykling. Każdy etap tego procesu to odrębny sektor przemysłowy, w niewielkim stopniu zintegrowany z pozostałymi, co sprawia, że do osiągnięcia tego ambitnego celu, konieczne jest rozwinięcie większej współpracy.

Branże, które podpisały zobowiązanie, wymagają jednak spełnienia kilku warunków przez władze UE i lokalne. Przede wszystkim ograniczenie wykorzystania odpadów papierowych do odzysku energii (spalanie) oraz zapewnienie selektywnej zbiórki papieru, co zapewni odpowiednią jakość materiałów do recyklingu.

Selektywna zbiórka papieru jest podstawą osiągnięcia wyższych poziomów recyklingu i musi być promowana. Jednak osiągniecie takiego poziomu, jak zakładany, wymaga szerszych działań. W procesie recyklingu należy uwzględnić dodatkowe produkty, które można ponownie przetworzyć, a obecnie tak się nie dzieje oraz odpady papierowe, które nie są selektywnie zbierane. Projekty nagrodzone European Paper Recycling Awards odpowiadają na te właśnie wyzwania. EnEWA, projekt badawczo-rozwojowy finansowany przez niemieckie Federalne Ministerstwo Ochrony Klimatu, koncentruje się na optymalizacji sortowaniu, czyszczeniu i przetwarzaniu papieru, nawet jeśli jest on zmieszany z innymi odpadami komunalnymi lub komercyjnymi, natomiast projekt CELAB, nagrodzony w kategorii „informacja i edukacja”, to międzybranżowa inicjatywa recyklingu etykiet samoprzylepnych.

—–

Europejska Rada Recyklingu Papieru (European Paper Recycling Council – EPRC) została utworzona z inicjatywy przemysłu w listopadzie 2000 r. Ma monitorować osiąganie celów recyklingu papieru wyznaczonych w Europejskiej Deklaracji z 2000 r. Od powstania rady, zobowiązania zawarte w Deklaracji są prolongowane co pięć lat. W 2021 r. EPRC podtrzymało zobowiązanie osiągnięcia wskaźnika recyklingu na poziomie 76% w UE-27 oraz Szwajcarii i Norwegii do 2030 r., jak i osiągnięcie celów jakościowych w obszarach takich jak: zapobieganie powstawaniu odpadów, ekoprojektowanie oraz prace badawcze i rozwój. W 2022 r. członkami EPRC są ACE, CEPI, CITPA, EMFA, ETS, FEPE, INGEDE i INTERGRAF. Wspierają ją Afera, EuPIA, FINAT, FEICA, IRLA i RadTECH Europe. Wskaźnik recyklingu papieru w 2021 r. wyniósł 71,4%.

Nagranie wideo z wydarzenia – https://player.vimeo.com/video/716385945?h=ab190cb870

Europejska deklaracja w sprawie recyklingu papieru 2021-2030 – https://www.paperforrecycling.eu/download/1335/

Źródło: paperforrecycling.eu

Bookmark the permalink.