Przemysł 4.0 w branży celulozowo-papierniczej

Statystyczny mieszkaniec Ziemi zużywa ponad 50 kilogramów papieru rocznie. Część tego jest odzyskiwana w procesie recyklingu. W Polsce jest to obecnie ok. 42%, daleko więc nam nie tylko do  średniej europejskiej, która przekracza 70%, ale i do średniej światowej która wynosi ok. 55%. Aby poprawić wyniki, zarówno w zakresie produkcji, jak i odzysku surowców branża celulozowo-papiernicza musi wdrażać nowoczesne rozwiązania z gamy Przemysłu 4.0.

Branża opakowaniowa skorzystała na boomie branży e-commerce, gdy z powodu pandemii koronawirusa przestawiliśmy się na zakupy internetowe. Na wielkość zużycia papieru i tektury miał wpływ także wzrost popytu na opakowania papierowe i artykuły higieniczne. Szacunkowe dane wskazują, że na świecie produkuje się 500 milionów ton papieru rocznie. W 2020 roku popyt na papiery opakowanie wzrósł o 2,1% w stosunku do 2019 roku, a na papier sanitarny i do użytku domowego o 1,9%. Tak duży popyt to dla całego przemysłu papierniczo-celulozowego wyzwanie, które zmusza do poszukiwania nowych rozwiązań. Dalsze zwiększenie podaży, możliwości recyklingowych oraz jakości produktu końcowego, umożliwi tylko wdrażanie nowoczesnych technologii.

Rozwiązania proponowane przez Przemysł 4.0. pozwalają na zwiększenie możliwości przerabiania papieru z zachowaniem najwyższej jakości, przekładają się na produktywność i efektywność, ale również wspierają ochronę lasów przed wycinką, redukują pobór i zanieczyszczenia wód oraz pozwalają oszczędzać energię. W przemyśle celulozowo-papierniczym olbrzymią wagę odgrywają aspekty ekologiczne. Produkcja z materiałów z odzysku i zwiększanie możliwości recyklingowych pozwala na osiąganie wymiernych oszczędności przy jednoczesnej maksymalizacji możliwości wytwórczych. Korzystające z nowoczesnych technologii Przemysłu 4.0. przedsiębiorstwa mogą znacznie poprawić swoje wyniki w tym zakresie. 

Pandemia koronawirusa spowodowała znaczny wzrost nakładów na inteligentne technologie w produkcji, co miało główny wpływ na podniesienie jakości produktu końcowego z tektury, papieru i wyrobów pokrewnych. Technologie przyjazne środowisku przełożyły się również na wzrost świadomości konieczności wytwarzania ekologicznego papieru z recyklingu. To bardzo ważne, ponieważ branża jest postrzegana jako przyjazna środowisku i jeden z liderów w podążaniu w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. To oczywiście nie tylko wizerunek, który jest bardzo ważny, ale również twarde fakty. Na całym świecie obecnie odzyskuje się około 55% papieru, liderem jest Europa, gdzie ten wskaźnik wynosi 71%, w Japonii to 70%, a w Stanach Zjednoczonych 64% wyrobów papierowych trafia do recyklingu. Dla porównania (według danych agencji EPA), w USA odzysk tworzyw sztucznych to tylko 9%.

Priorytetem europejskiego przemysłu celulozowo-papierniczego podczas pandemii było zapewnienie obywatelom dostępu do niezbędnych produktów służących do celów higienicznych, zdrowotnych i spożywczych. Współpraca z innymi branżami w całym łańcuchu wartości, gwarantowała bezpieczeństwo dostaw. Działania w kierunku zwiększenia recyklingu, oszczędzania wody i energii czynią branżę bardziej przyjazną środowisku. Czy to już przemysł przyszłości?

Bookmark the permalink.