Recykling

Recykling w nowoczesnej gospodarce jest bardzo ważny, zależy od tego nie tylko jakość naszego środowiska, ale także ochrona jego zasobów. Im więcej materiałów poddajemy recyklingowi, tym mniej pozyskujemy bezpośrednio z zasobów naturalnych.

W Polsce pod tym względem nie jest najlepiej, do recyklingu trafia tylko 26% śmieci, to znacznie poniżej średniej unijnej. A zgodnie z wprowadzonymi regulacjami, w 2020 roku Polska musi uzyskać 50-procentowy poziom recyklingu, a w 2030 roku – 65%.

Ministerstwo Środowiska pracuje nad nad nowelizacją tzw. ustawy śmieciowej. Obecnie obowiązująca, nie spełnia swojej roli. W latach 2014 – 2015 poziom recyklingu w Polsce wzrósł zaledwie o 0,7%. Nowa ustawa ma ujednolicić system zbiórki w całej Polsce i ma wejść w życie w lipcu br. Przewiduje ona, że odpady będą zbierane z podziałem na 4 frakcje: szkło, papier, odpady ulegające biodegradacji, metale i tworzywa sztuczne. Będzie więc cztery kontenery do których będą trafiać:

  • zielony pojemnik – szkło,
  • niebieski pojemnik – papier, w tym tektura,
  • żółty pojemnik – łącznie metale i tworzywa sztuczne,
  • brązowy pojemnik – odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, np. resztek kuchennych.

Zgodnie z nowymi zasadami odpady będą selektywnie zbierane, z podziałem na cztery frakcje, bezpośrednio w budynkach wielorodzinnych i domach jednorodzinnych, czyli tam, gdzie powstają (obecnie jest podział na trzy frakcje). Ma to się też przyczynić do podniesienia jakości zbieranych surowców wtórnych.

Ustawa przewiduje również nagrody – mają pojawić się rozwiązania zachęcające do właściwego segregowania odpadów. Rolę nadzorcy wyznaczono gminom. Jeżeli mieszkańcy dobrze segregują odpady, jest to podwójna korzyść dla ich regionu. Z jednej strony gmina pozyskuje dobry surowiec, który można sprzedać, z drugiej opłata za odpady spada.

Niektóre odpady, jak np. tektura, nie zanieczyszczają środowiska naturalnego, szybko ulegają biodegradacji, jednak jest to strata dla gospodarki. Surowce mogą być przetworzone i powtórnie wykorzystane, co jest z korzyścią dla wszystkich.

Bookmark the permalink.