Polski sektor opakowań rośnie w siłę

Raport „Jak opakować przyszłość?” Banku Pekao S.A. omawia trendy, szanse i zagrożenia, jak też potencjalne działania dostosowawcze w branży opakowaniowej. Wynika z niego, że krajowi producenci opakowań umiejętnie korzystają z obecnych trendów na rynku i dopasowują się do nich, co przekłada się na wysokie tempo rozwoju sektora oraz optymistyczne prognozy na przyszłość.

Konsument niemal codziennie ma kontakt z opakowaniami, a ich rola pod kątem ochrony, transportu i promocji danego produktu jest kluczowa. Współczesne gospodarki nie mogą obyć się bez dobrze rozwiniętego sektora opakowań, co sprawia, że jest to rynek o wartości globalnie przekraczającej 900 mld USD. Kamil Zduniuk i dr Tomasz Tyc, analitycy Banku Pekao S.A. przyjrzeli się, jak firmy opakowaniowe w Polsce wypadają na tle innych sektorów oraz państw UE, a także jakim wyzwaniom muszą sprostać, by móc skutecznie konkurować na rynku.

Polską branżę opakowaniową tworzą tysiące firm, a dużą rolę odgrywa tu sektor MŚP (firmy zatrudniające od 10 do 249 pracowników), który odpowiada za ok. 45% przychodów sektora. W 2020 roku łączna wartość produkcji wyniosła prawie 45 mld zł. Branża wyróżnia się wysokim i równomiernie rozłożonym tempem rozwoju. W latach 2010-2020 średnia dynamika wzrostu wyniosła 7,6%. W poszczególnych segmentach wahała się od 5% dla opakowań z metali do 9% z papieru i tektury, we wszystkich działach przekraczała tempo rozwoju całego polskiego przemysłu. Podobnie dobrze wygląda to na tle europejskim. Jesteśmy w piątce największych producentów opakowań, a nasz udział w eksporcie wzrósł z 6% w 2010 roku do 10% w 2020.

Rozwoju branży nie zatrzymała nawet pandemia. Przyrost o 1,2% w 2020 roku, wobec spadku o ponad 3% na poziomie całego przemysłu, to bardzo dobry wynik, świadczący o roli sektora i jego odporności. Zwrócić uwagę należy również na dobre wyniki finansowe producentów opakowań oraz bezpieczne wskaźniki płynności i zadłużenia, pozwalające reagować na zmieniające się warunki otoczenia oraz umożliwiające dalszy rozwój.

Przemysł opakowań ma bezpośredni kontakt ze wszystkimi obszarami gospodarki, więc jego rozwój musi uwzględniać wiele trendów o zróżnicowanym charakterze. Jednym z większych wyzwań, przed którym stoi branża, jest zielona transformacja wynikająca z unijnej strategii Europejskiego Zielonego Ładu, w tym zwłaszcza Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Obecne i nowe regulacje oznaczają dla firm z branży opakowań liczne obowiązki informacyjne, zakazy operacyjne oraz opłaty i podatki, które docelowo mają stymulować maksymalne wykorzystanie ekologicznych rozwiązań projektowanych produktów. Podobnie oddziałują coraz bardziej świadomi ekologicznie konsumenci, których potrzeby zmieniają się wraz z dynamiką rynku e-commerce czy rosnącą rolą nowych technologii.

Wyzwaniem dla branży jest także strona kosztowa opakowań. Rosnące koszty pracy, energii oraz surowców są odczuwalne w przekroju całego sektora, choć jej wpływ jest zróżnicowany w zależności od poszczególnych segmentów rynku (tj. od materiałów, z których wykonane są opakowania).

Perspektywy rozwoju rynku opakowań rysują się korzystnie i należy spodziewać się dalszego wzrostu popytu w kolejnych latach zarówno w Polsce, jak i globalnie. Z jednej strony daje to producentom duży komfort, z drugiej jednak konieczność ciągłych dostosowań, aby ten potencjał właściwie wykorzystać, to spore wyzwania. Najważniejszym jest „eko-design”, czyli projektowanie opakowań koncentrujące się na wykorzystaniu surowców wtórnych i maksymalnym ułatwieniu procesu recyklingu opakowań. Szczególną wartość będzie miało łączenie ekologicznego projektowania z atrakcyjnością wizualną produktu, co wymaga innowacyjnego podejścia do całej strategii produkcyjnej. Polski sektor opakowaniowy wciąż ma ponadto potencjał inwestycji w automatyzację niektórych obszarów produkcji i poprawę energochłonności, które mogą dodatkowo pomóc w sprostaniu wyzwaniom kosztowym.

Raport można pobrać tutaj.

Źródło: media.pekao.com.pl

Bookmark the permalink.