Wyzwanie związane z odpadami opakowaniowymi w kontekście środowiskowym narasta, a marki stoją w obliczu ogromnej presji ze strony rządów, konsumentów, akcjonariuszy, pracowników i społeczeństwa ogółem, by skonfrontować się ze skutkami obecnie stosowanego systemu opakowaniowego. W przyszłości oczekuje się jeszcze większego wzrostu presji na przedsiębiorstwa produkujące towary pakowane. Normalizacja opakowań może stać się standardem, a niektóre polimery, dodatki i pigmenty będą zakazane.

W tym kontekście wiele firm z branży FMCG zmienia opakowania, aby osiągnąć cele związane z cyrkularnością, jednocześnie redukując emisje gazów cieplarnianych. Jednak napotykają one na duże przeszkody. Nawet gdy inwestują w innowacje dotyczące opakowań nadających się do recyklingu, często muszą radzić sobie z niewystarczającymi systemami recyklingu i gospodarki odpadami na rynkach, na których produkują i sprzedają towary. Oprócz radzenia sobie z różnicami w infrastrukturze i przepisach prawnych w różnych krajach, firmy muszą planować swoją strategię opakowaniową w świetle niepewnej ścieżki postępu technologicznego od materiałów po recykling, a także nieprzewidywalnego przyjęcia nowych rozwiązań przez konsumentów. Aby osiągnąć sukces, konieczna jest koordynacja i współpraca na wielu płaszczyznach, w tym z dostawcami, detalistami, grupami branżowymi i rządami. W obliczu tych przeszkód przedsiębiorstwa zastanawiają się, jak dokonać postępu w kierunku zrównoważonego rozwoju.

Zrównoważony rozwój to już ogromne wyzwanie, a jego znaczenie tylko będzie rosnąć. Obecnie 45% emisji na świecie wynika z produkcji i konsumpcji produktów, a dziesięć największych źródeł zanieczyszczenia plastikiem pochodzi z branży produktów konsumenckich. Emisja znacznie rośnie, gdy firmy zwiększają swój udział na rynkach rozwijających się, ponieważ stamtąd pochodzi największa część odpadów, które nie są poddawane odpowiedniemu przetwarzaniu. Na rynkach rozwiniętych ważne jest, aby firmy produkujące towary konsumpcyjne korzystały w większym zakresie z materiałów z recyklingu i przestrzegały celów związanych ze zrównoważonym rozwojem.

Firmy produkujące towary konsumpcyjne muszą także jasno zrozumieć rolę, jaką odgrywają konsumenci i sprzedawcy detaliczni w akceptowaniu zmian. Konsumenci są coraz bardziej świadomi wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwojem i twierdzą, że są bardziej skłonni do działań na rzecz środowiska. Zmiana klimatu, zanieczyszczenie powietrza i problem z odpadami to najważniejsze kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem na całym świecie, a unikanie niewłaściwych opakowań to działania, które konsumenci najchętniej podejmują. Sklepy natomiast mogą odegrać kluczową rolę w zmianie zachowań konsumentów oraz pomóc im w dokonywaniu właściwych wyborów.

Istnieją kwestie, które utrudniają zmianę zachowań konsumentów. Chociaż ich świadomość rośnie, wielu konsumentów nadal nie rozumie co to jest zrównoważony rozwój – czyli co sprawia, że produkt jest przyjazny dla środowiska i jak to rozpoznać. Konsumenci nie są pewni swojej zdolności do zmiany zachowania, często mylą się także, wybierając to, co uważają za najbardziej zrównoważone rozwiązanie. Ważny jest również czynnik wygody, przyjęcie bardziej zrównoważonych zachowań wymaga często większego wysiłku ze strony konsumentów. Wreszcie, chociaż konsumenci twierdzą, że zapłaciliby więcej za zrównoważone produkty, wielu postrzega je jako zbyt drogie. Nawet spośród tych konsumentów, którzy twierdzą, że są skłonni zapłacić więcej za produkty zrównoważone, około połowa zapłaci jedynie kwotę minimalnie wyższą, a zrównoważone rozwiązania są często znacznie droższe niż to, co skłonni są zapłacić konsumenci.

Aby producenci towarów konsumenckich mogli osiągnąć cele w zakresie obiegu zamkniętego, więcej konsumentów będzie musiało zmienić swoje przyzwyczajenia. Będą także musieli uczestniczyć w programach sortowania odpadów i logistyki zwrotnej, w których sprzedawcy detaliczni mogą odegrać kluczową rolę i umożliwić prawdziwy obieg zamknięty.

Firmy tworzące plany długofalowe, które elastycznie podchodzą do problemu opakowań, najprawdopodobniej okażą się zwycięzcami w tym wyścigu. Jeśli we właściwym momencie przejdą na przyjazne materiały opakowaniowe oraz zajmą się problemem odpadów opakowaniowych, a także wykorzystaniem materiałów pochodzących z recyklingu, stworzą nowy system wartości wokół swoich marek i zapewnią sobie dalszy rozwój w kierunku zrównoważonej przyszłości.

Źródło: bain.com

Udostępnij

Udostępnij