Od 2000 r. europejska branża papiernicza jest zaangażowana w realizację celów, jakimi są poprawa recyklingu i usunięcie przeszkód utrudniających recykling papieru w Europie. W 2021 r. sygnatariusze Europejskiej deklaracji w sprawie recyklingu papieru zobowiązali się do osiągnięcia 76% wskaźnika recyklingu papieru do 2030 r. Nowa Europejska deklaracja w sprawie recyklingu papieru na lata 2021-2030 została opublikowana 29 czerwca 2022 r.

Zarówno zużycie nowego papieru i tektury, jak i zbiórka papieru do recyklingu (PfR – Paper for Recycling) spadły (odpowiednio o 1,8% i 5,0%). W wyniku tego, wskaźnik recyklingu spadł w 2022 r. w porównaniu do 2021 r., do 70,5%. Wpływ wojny na Ukrainie i kryzys energetyczny, podobnie jak w przypadku wielu innych sektorów, wpłynął na rynek papieru do recyklingu. Wysokie ceny energii elektrycznej i gazu miały nieproporcjonalnie wysoki wpływ na działalność papierni zużywających PfR. Papiernie te zużywają więcej gazu i energii w porównaniu do papierni wykorzystujących włókna pierwotne jako surowiec, a zatem kryzys energetyczny miał większy wpływ na wykorzystanie PfR, co przełożyło niewielki spadek wykorzystania papieru z recykling, pomimo znacznych inwestycji poczynionych w nowe moce recyklingowe w Europie.

W 2022 r. 7 krajów osiągnęło wskaźnik recyklingu poniżej 60%, w 2021 r . było ich 9. Liczba krajów z wskaźnikiem recyklingu przekraczającym 70%. w 2022 r. wyniosła 14, w porównaniu z 16 krajami w 2021 r. Zużycie wszystkich rodzajów papieru i tektury spadło w 2022 r., z wyjątkiem papieru sanitarnego (+3,5%) i kartonu (+6,5%).

Europa nadal jest światowym liderem w recyklingu papieru, a za nią plasuje się Ameryka Północna. Wskaźnik recyklingu papieru w innych regionach świata także się poprawia, ale startuje z bardzo niskich poziomów. W Europie włókno papierowe w 2022 r. było wykorzystywane średnio 3,5 razy, podczas gdy średnia światowa to 2,5 razy.

UE podniosła swoje cele w zakresie recyklingu odpadów komunalnych i opakowaniowych; a jasnym jest, że sprawnie funkcjonujący łańcuch recyklingu papieru jest kluczowym czynnikiem umożliwiającym osiągnięcie tych celów. Recykling papieru to branża “Made in Europe”. Ponieważ zbiórka, sortowanie i odzysk odbywają się w Europie, recykling papieru umożliwia tworzenie wartości dodanej i miejsc pracy dzięki odnawialnemu i europejskiemu zasobowi, jakim jest drewno.

Całkowita ilość papieru i tektury zebrana i poddana recyklingowi w sektorze papierniczym w 2022 r. spadła o 5,0% do 54,9 mln ton porównując rok do roku, podczas gdy zużycie papieru i tektury spadło o 1,8% do 77,9 mln ton. Wskaźnik recyklingu definiuje się jako stosunek recyklingu zużytego papieru, do zużycia nowego papieru i tektury. Ponieważ zużycie papieru i tektury zmniejszyło się w mniejszym stopniu niż recykling papieru i tektury w Europie i poza nią, wskaźnik recyklingu spadł z 72,8% w 2021 r. do 70,5% w 2022 r.
Patrząc na postępy poczynione od 1998 r. – roku bazowego dla pierwszego dobrowolnego zobowiązania podjętego w ramach Europejskiej deklaracji w sprawie recyklingu papieru – recykling wzrósł o 37% (14,9 mln ton). Zużycie nowego papieru i tektury natomiast, rosło w latach 1998 – 2007, a w kolejnych zaczęło spadać i osiągnęło poziom z końca lat 90-tych.

W europejskim przemyśle papierniczym wykorzystanie PfR zmniejszyło się w 2022 r. do 49,1 mln ton, co oznacza spadek o 6,2%. Wolumen netto 5,3 mln ton (9,7% całkowitej zbiórki wynoszącej 54,9 mln ton) został zakupiony przez państwa trzecie, spoza sygnatariuszy zobowiązania (UE-27, Wielka Brytania, Norwegia i Szwajcaria). Wysoki chiński popyt na europejskie PfR spadł do poziomu bliskiego zeru, co jest spowodowane decyzją chińskiego rządu, o zmniejszeniu zależności od surowców wtórnych pochodzących z krajów trzecich do 2020 roku. Obecnie głównymi kierunkami eksportu europejskiego PfR są Indie, Indonezja, Turcja i Wietnam. Inne kraje, takie jak Malezja i Tajlandia, również zwiększyły import europejskich PfR.

Uczynienie recyklingu łatwym i prostym, wymaga ogromnego i ciągłego wysiłku ze strony wszystkich sektorów korzystających z papieru i tektury. Wyniki tych działań są przedstawiane w rocznych sprawozdaniach Cepi. W latach 2021-2030, czyli obejmujących obecne zobowiązanie do osiągnięcia określonych poziomów, obliczenia wskaźnika recyklingu są niezależnie weryfikowane przez firmę Deloitte. Najnowszy raport jest do pobrania pod adresem https://www.cepi.org/wp-content/uploads/2023/07/EPRC-Monitoring-Report-2022_Final.pdf

Źródło: cepi.org

Udostępnij

Udostępnij