Wpływ produktów drewnopochodnych na klimat

Lasy i drewno z nich pozyskiwane może pomóc w ograniczeniu zmian klimatycznych. Dzięki magazynowaniu dwutlenku węgla przez lasy i w produktach z drewna, a także zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych przez zastępowanie nieodnawialnych surowców kopalnych drewnem, możemy ograniczyć ocieplanie się klimatu.

Fiński Instytut Ochrony Środowiska (SYKE) oraz niemiecki Instytut Badań Energii i Środowiska w Heidelbergu (IFEU) opublikowały raport Fossil carbon emission substitution and carbon storage effects of wood-based products (w wolnym tłumaczeniu: Ograniczanie emisji dwutlenku węgla dzięki zastępowaniu paliw kopalnych i skutki jego składowania w produktach drewnopochodnych). Badania na bazie których przygotowano raport sfinansowały UPM Kymmene Corporation i Fiński Instytut Ochrony Środowiska.

Lasy i produkty leśne przyczyniają się do łagodzenia zmiany klimatu poprzez magazynowanie CO2 w drzewach i w produktach z pozyskanego drewna oraz ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych pochodzących z paliw kopalnych dzięki zastąpieniu ich alternatywnymi odpowiednikami. Często musimy jednak wybierać, czy magazynujemy CO2 w lasach, czy wycinamy drzewa aby pozyskać surowce do produkcji i zastąpienia paliw kopalnych. Oznacza to, że ​​tych dwóch strategii nie da się stosować w tym samym czasie. To, która strategia jest skuteczniejsza zależy od szeregu założeń, w tym horyzontu czasowego, mierników skutków klimatycznych, wzrostu zasobów CO2 w lasach, sposobu przetwarzania i wykorzystania pozyskanego drewna oraz rodzaju produktów, które mają zostać zastąpione.

Oceniając wpływ wykorzystania drewna na klimat, należy rozpatrywać kompleksowo wszystkie, wymienione wcześniej czynniki. Dokonuje się tego porównując dwa systemy, ten badany w którym wykorzystujemy drewno, z jego układem odniesienia – bez wykorzystania drewna. W raporcie skupiono się na ocenie zmian zasobów CO2 w produktach z pozyskanego drewna i zastąpieniu emisji z paliw kopalnych w wyniku stosowania paliw drewnopochodnych w miejsce materiałów i paliw niedrzewnych. Podsumowano i omówiono kluczową wiedzę i wyzwania napotkane podczas prowadzonych badań. Przedstawiono także kilka praktycznych wskazówek dotyczących przeprowadzania corocznej oceny na wielu poziomach – produkcji, przedsiębiorstwa oraz całego cyklu życia produktu.

Raport skupia się na magazynowaniu dwutlenku węgla w produktach drzewnych i emisji z paliw kopalnych, której można uniknąć dzięki zastąpieniu tych paliw produktami leśnymi. W raporcie dokonano przeglądu kluczowych wyzwań związanych z określaniem zasobów CO2 w produktach drzewnych, skutków użytkowania drewna i wpływu jego pozyskiwania na źródło pochodzenia, czyli lasy.

Pełny raport jest dostępny na stronie https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/342930/SYKEre_22-2022_Wood-based-products.pdf

Źródło: helda.helsinki.fi

Bookmark the permalink.