Fit for 55

„Fit for 55” to przyjęty przez Komisję Europejską pakiet klimatyczny, którego celem jest ograniczenie zmian klimatu i degradacji środowiska, a w konsekwencji osiągnięcie neutralności klimatycznej. Zapisy pakietu wskazują kierunki działań, które posłużą obniżeniu emisji CO2 w Unii Europejskiej o 55% do roku 2030 w stosunku do 1990 r. Do wprowadzenia w życie projektów legislacyjnych niezbędna jest akceptacja państw UE oraz Parlamentu Europejskiego.

W związku z niezadowalającym tempem zmian, KE podjęła kroki, które powinny przybliżyć realizację celu. Ogłoszone nowe zasady odnoszą się do wielu sektorów – elektroenergetyki, budynków, ciepłownictwa, transportu, przemysłu, rolnictwa i leśnictwa. Pakietu „Fit for 55” wprowadza nowe standardy i normy emisyjności, zastosowano także argument cenowy – zwiększanie kosztu rozwiązań wysokoemisyjnych.

Wdrożenie pakietu będzie miało wpływ zarówno na producentów, jak i konsumentów. Producenci zyskają bodziec do rozwijania oferty produktów prośrodowiskowych oraz inwestowania w technologie ograniczające emisję CO2. Dla konsumentów oznacza to, że wybór rozwiązań wysokoemisyjnych będzie niemożliwy lub bardzo drogi, ograniczeniu ulegnie więc dostępna oferta wielu produktów i usług.

Pamiętać jednak należy, że inwestycje w rozwiązania niskoemisyjne oznaczają dla producentów duże inwestycje. Pakiet, gdy wejdzie w życie, będzie odnosił się tylko do producentów europejskich, którzy w związku z tym mogą utracić konkurencyjność, co będzie oznaczać kłopoty. Nie zapominajmy o środowisku, ale nie możemy przy okazji zlikwidować przemysłu w Europie.

CEPI (Europejska Konfederacja Przemysłu Papierniczego) w związku z ogłoszeniem pakietu „Fit for 55” wydała komunikat, w którym wzywa do uściślenia zapisów oraz uzupełnienia braków. Skrót komunikatu (źródło – cepi.org):

Europejski przemysł celulozowo-papierniczy w pełni popiera cel UE, jakim jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. Jednak przedstawiony pakiet legislacyjny „ Fit for 55 ” jest niekompletnym zestawem narzędzi. Nie zajmuje się największymi wyzwaniami transformacji europejskiego przemysłu oraz umożliwia wykorzystanie lasów jako pochłaniacza w celu zrekompensowania ciągłych emisji niektórych branż, co nie jest zrównoważonym planem. Proponowane rozwiązania muszą zapewnić właściwą równowagę między nakładaniem obciążeń ekonomicznych na branże, a nagradzaniem za inwestycje w dekarbonizację.

Przemysł celulozowo-papierniczy oczekuje, że zapewnione mu zostaną odpowiednie narzędzia które umożliwią dalszą dekarbonizację przy jednoczesnym zapewnieniu konkurencyjności podczas transformacji. Aby osiągnąć założony na 2030 r. cel, konieczne są szybkie decyzje. Branża stale inwestuje w przejście na energię odnawialną i poprawę efektywności energetycznej, a odwlekanie decyzji legislacyjnych przyczynia się do niepewności, co do słuszności podążania w tym kierunku.

Dla branży dostęp do przystępnej cenowo czystej energii jest kluczowy, jeśli priorytetem pozostaje wzmocnienie globalnej konkurencyjności europejskich zrównoważonych modeli biznesowych o obiegu zamkniętym. Równe warunki konkurencji z producentami z krajów trzecich są koniecznością.

Członkowie CEPI i inne firmy działające w sektorze papierniczym w całej Europie są gotowe aktywnie współpracować w celu stworzenia właściwego środowiska dla przemysłu, aby jednocześnie prosperował i spełniał europejskie cele klimatyczne.

Bookmark the permalink.